Användarvillkor

1. Introduktion

1.1 Denna privatuppgiftspolicy skickas till dig eftersom Eventim Sverige AB samlar in uppgifter om dig.

2. Registeransvarig för personuppgifter

1.2 Eventim (Eventim Sverige AB), Wallingata 38, 111 24 Stockholm – Org. nr. 556805-2913 är registeransvarig. Detta innebär att vi ansvarar för dina personuppgifter.

3. Syfte och rättslig grund för insamlingen av personuppgifter

3.1 Vi försäkrar dig om att dina personuppgifter endast samlas in och behandlas i följande syften:

a) för att förenkla leverans av produkter och/eller tjänster som du beställt; för detta syfte samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, godkännande för evenemangsinformation, kön, intressen (evenemangskategori), uppgifter om betalningstransaktioner

b) för besvara dina frågor eller klagomål; för detta syfte samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, godkännande för evenemangsinformation, kön, intressen (evenemangskategori), uppgifter om betalningstransaktioner

c) för att göra det möjligt för dig att delta i en tävling eller en kampanj; för detta syfte samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, godkännande för evenemangsinformation, kön, intressen (evenemangskategori)

d) för att ge dig information om andra produkter och tjänster vi erbjuder som liknar de som du redan beställt eller eftersökt; för detta syfte samlar vi in namn, e-postadress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, godkännande för evenemangsinformation, kön, intressen (evenemangskategori)

e) för att informera dig om evenemangsändringar; för detta syfte samlar vi in namn, telefonnummer, e-postadress

f) för att hjälpa oss att förbättra våra webbsidor, produkter och tjänster; för detta samlar vi in namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, kön, intressen (evenemangskategori), internetbeteende

g) för att göra profiler i syfte att skicka dig personanpassad marknadsföring. Dessa intressen genomförs i syfte att profilera för att få en förståelse för dina preferenser och möjliggöra för Eventim Sverige AB att personanpassa reklam och därmed ge dig mer relevanta erbjudanden av varor och tjänster. Logiken bakom den automatiserade behandlingen för profilering är statistik och analyser; för detta samlar vi in namn, e-postadress, adress, telefonnummer, födelsedag, godkännande för nyhetsbrev, kön, intressen (evenemangskategori), internetbeteende.

h) för att överföra personuppgifter till evenemangsarrangören – för att uppfylla avtalet; för detta syfte samlar vi in namn, adress, telefonnummer, e-postadress, beställningsinformation, kundgodkännanden

3.1 Vår rättsliga grund för behandlingen är:

a) Ditt samtycke;

b) Behandlingen är nödvändig för fullgörandet ett köpeavtal som du är en part i;

c) Behandlingen är nödvändig för att efterleva en rättslig skyldighet som ålagts Eventim Sverige AB;

d) Behandlingen är nödvändig för Eventim Sverige AB eller en tredje parts legitima intressen och dessa intressen väger tyngre än den registrerades intressen.

Om den rättsliga grunden för behandlingen kräver ditt samtycke: Kan du återkalla ditt samtycke.

Om den rättsliga grunden för behandlingen är Eventim Sverige AB eller en tredje parts legitima intressen: Dessa intressen kan vara t.ex. statistik, processoptimering etc.

3.3 Vi behåller dina personuppgifter tills de inte längre är relevanta för Eventim Sverige AB AB att behålla, i den utsträckning det är tillåtet enligt svenska lag. Om du vill dra tillbaka ditt samtycke som beskrivs i avsnitt 6, kommer Eventim Sverige AB att behålla dina personuppgifter i 2 år innan de raderas, i enlighet med ett utlåtande från ”Forbrugerombudsmannen”. Om ditt samtycke inte har använts på längre än 2 år raderar Eventim Sverige AB dina personuppgifter. Men, oavsett GDPR, kommer alla transaktionsuppgifter att lagras i 7 år i enlighet med svenska redovisningslag.

4. Dina rättigheter

4.1 Om du har frågor om vår behandling av dina personuppgifter kan du kontakta oss via kontaktinformationen nedan i avsnitt 6.

4.2 Du kan, när som helst, begära åtkomst till dina personuppgifter och att inkorrekta personuppgifter korrigeras, raderas eller ändras med kontaktuppgifterna i avsnitt 6. Du kan också begära restriktion, dataportabilitet eller motsätta dig vår behandling av dina uppgifter, inklusive att dra tillbaka ditt samtycke.

4.3 Om du har klagomål om hur vi behandlar dina personuppgifter, kan du kontakta den svenska Datainspektionen.

4.4 Du har när som helst rätt att motsätta dig behandling av dina personuppgifter i direkt marknadsföringssyfte.

5. Överföring av personuppgifter

5.1 Vi kan lämna ut dina personuppgifter till filialer eller dotterbolag samt till professionella rådgivare i enlighet med tillämpliga dataskyddslagar.

5.2 Våra anställda, ombud, affärspartner, försäljare och/eller leverantörer kan ha åtkomst till dina personuppgifter i den mån det är nödvändigt för dem att utföra en tjänst för oss eller att möjliggöra för dem att agera för vår räkning enligt tillämpliga dataskyddslagar.

5.3 Vi förbehåller oss rätten att använda eller lämna ut nödvändig information för att uppfylla lagar, förordningar eller rättslig begäran, eller att samarbeta med rättsliga utredningar.

5.4 Vi överför dina personuppgifter till

• CTS Eventim Solutions GmbH
• Zendesk
• CTS Eventim & Co. KGaA
• Episerver
• Stay22
• Dynamatrix
• LinkedIn
• Facebook & Instagram
• Snapchat
• Google Ads
• Google Marketing Platform
• Google Analytics
• The Adex
• TagCommander
• Eventim SE
• Sleeknote

5.5 Överföring av personuppgifter sker enligt lagstadgade krav, inklusive slutande av lämpliga databehandlingsavtal med våra databehandlare, för att säkerställa att personuppgifter inte behandlas i andra syften än de tydligt angivna syftena och säkerställa adekvata säkerhetsåtgärder.

5.6 Personuppgifter som vi har samlat in från dig kan överföras till länder utanför EU/EES (“EU/EES”). Om personuppgifter överförs utanför EU/EES kommer vi att säkerställa att överföringen sker till länder som EU-kommissionen har fastslagit har en adekvat skyddsnivå eller att överföringen är baserad på EU-kommissionens standardbestämmelser.

6. Kontaktuppgifter

6.1 Om du har några frågor om denna sekretesspolicy eller vår användningen av den insamlade informationen, kan du kontakta oss genom följande kontaktuppgifter:

a) Eventim Sverige AB, Wallingata 38, 111 24 Stockholm – Org. nr. 556805-2913

b) email Eventim Sverige AB kundtjänst

Cookies
För generell information om cookies samt varför vi registrerar så hänvisar vi dig till våra Cookievillkor.
Vi genomför alla tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder för att skydda data som vi har tillgång till mot missbruk, förlust eller manipulation. Från det ögonblick som vi har mottagit dina personuppgifter kan du således ha tillit till att vi behandlar dem med den förtrolighet och säkerhet som personuppgiftslagen (1998:204) kräver.

Köp/beställning
För att beställa biljetter på eventim.se skall du registrera dig som användare och uppge namn, adress och betalningskort. Informationen används till att genomföra köpet. Om det är problem med ett köp, eller om det exempelvis sker en annullering eller liknande, så används uppgifterna till att kontakta dig.

I tillägg till vad som framgår gällande lagring av personuppgifter i vår Integritetspolicy, så förvaras uppgifter om köp i den omfattning Eventim Sverige AB är förpliktigad till enligt relevant gällande lagstiftning i bokföringslagen.

Likaledes gäller, i tillägg till vad som framgår av vår Integritetspolicy , att dina personuppgifter kan användas till att kontakta dig i samband med upplysningar om liknande arrangemang där det förmodas att du har ett intresse av att motta informationen. Utifall dina personuppgifter används i marknadsföringsändamål så kommer det alltid ske enligt relevant gällande lagstiftning under marknadsföringslagen.

Länkar
Denna hemsida innehåller ett flertal länkar. Du ska vara uppmärksam på att Eventim Sverige AB inte är ansvarig för administration och behandling av personuppgifter på dessa länkade hemsidor. Vi uppmanar därför samtliga våra användare att vara uppmärksamma på när de lämnar vår hemsida, samt att vara noggranna med att alltid läsa de berörda hemsidornas föreskrifter gällande behandling av personuppgifter.